Καθαρός αέρας στον χώρο
Αερισμός - Εξαερισμός

Για καθαρό αέρα…μπείτε μέσα

Κλιματιστικές λύσεις για την επιχείρηση
Αερισμός - Εξαερισμός

Για τους επαγγελματικούς χώρους και ειδικά όπου υπάρχει συνάθροιση ατόμων, προτείνεται σύ-στημα αερισμού – εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας . Ως αποτέλεσμα, δεν εισέρχεται κρύος αέρας όπως με ένα ανοιχτό παράθυρο ή μία ανοιχτή πόρτα. Δεν χρειάζεται να ζεσταίνετε επι-πλέον και αυτό εξοικονομεί ενέργεια.

Οι μονάδες VAM, είναι ένα ζεύγος εναλλακτών θερμότητας αέρα-αέρα, που τοποθετούνται στο δίκτυο απαγωγής (εξαερισμού) της εγκατάστασης κεντρικών μονάδων κλιματισμού, οι οποίες απαιτούν προσαγωγή νωπού αέρα. Στις μονάδες αυτές, ο απορριπτόμενος (απαγόμενος αέρας) που έχει τα ψυχομετρικά στοιχεία του κλιματιζόμενου χώρου, (ψυχρός ή θερμός ) προψύχει ή προθερμαίνει τον εισερχόμενο αέρα περιβάλλοντος και έτσι η απαιτούμενη ισχύς της κλιματιστι-κής μονάδας, είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που θα απαιτούσε η εγκατάσταση για τον πλήρη κλιματισμό ενός κτιρίου χωρίς VAM.

Οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα – αέρα χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού – εξαε-ρισμού με στόχο την ανάκτηση μέρους της απορριπτόμενης θερμότητας. Μ’ αυτόν τον τρόπο επι-τυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να φτάσει σε επίπεδα της τάξης του 70-75%.
Οι εναλλάκτες συνδέονται με τους αεραγωγούς προσαγωγής του νωπού αέρα και απόρριψης του αέρα των εσωτερικών χώρων στο περιβάλλον. 

Οι εναλλάκτες τοποθετούνται σε μονάδες που αποτελούνται από δύο ανεμιστήρες (προσαγωγής και απαγωγής), φίλτρα και εναλλάκτη αέ-ρα – αέρα.

Εταιρίες που συνεργαζόμαστε